Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A MIXIO KER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEIHEZA MIXIO KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1137 Budapest, Szent István krt 24., cg.: 01-09-721546, adószám: 13158574-2-41) (a továbbiakban: Szállító), mint termékek széles körének szakosodás nélküli nagykereskedelmét folytató vállalkozás, szolgáltatásait a jelen általános szerződési feltételekben (ÁSZF) meghatározottak szerint nyújtja partnerei (a továbbiakban: Megrendelő) (Szállító és Megrendelő együttesen: Felek) részére.

 

  1. A szerződés létrejötte

 

1.1./ A Szállító eseti vagy meghatározott időre szóló keretszerződés (eseti és keretszerződés együttesen a továbbiakban: Szerződés) alapján nyújtja szolgáltatásait. Szerződés alatt értendő minden olyan megállapodás, amely a Szállító és Megrendelő között jött létre termékek beszerzésére, szállítására vagy adásvételére, illetve a Szállító által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételére. A Megrendelő a Szerződés alapján külön megrendelőlapon adhatja le megrendeléseit a Szállító részére. 

 

1.2./ Az ÁSZF a Szállító és a Megrendelő közötti Szerződés részét képezi. A Szerződés aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy jelen ÁSZF rendelkezésit megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Megrendelővel kötött Szerződésben foglaltak az ÁSZF rendelkezéseitől eltérnek, úgy a Szerződésben foglaltak az irányadóak. 

 

1.3./ A Megrendelőlapot kizárólag írásban (postai vagy elektronikus úton) lehet eljuttatni a Szállító részére. A Szállító a rendelés befogadásáról annak beérkezését követő legkésőbb *** munkanapon belül, a Megrendelő Szerződésben meghatározott elektronikus levélcímére rendelés-visszaigazolást küld (továbbiakban: visszaigazolás). A visszaigazolás tartalmazza a szállítási, szolgáltatási díj várható összegét és a teljesítés várható időpontját. A Megrendelő a Szállító visszaigazolásával kapcsolatos esetleges észrevételeit azonnal köteles írásban megtenni. 

 

A fentebbi bekezdésben foglaltaktól eltérően a Szállító nem köteles írásban visszaigazolást küldeni, amennyiben a megrendelést a beérkezést követő legkésőbb három munkanapon belül teljesíteni tudja, azzal, hogy a visszaigazolás elmaradása önmagában nem jelenti a megrendelés elfogadását. 

 

  1. A felek jogai és kötelezettségei

 

2.1./ A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés alapján általa befogadott Megrendelőlapon meghatározott termékeket az azokhoz tartozó kísérő dokumentációval (fuvarlevél, szállítólevél stb.) együtt tulajdonjog átruházása mellett a Megrendelő részére a visszaigazolásban megjelölt határidőre beszerzi, leszállítja és átadja.

 

A Szállító vállalja továbbá, hogy a Megrendelő által igénybe venni kívánt szolgáltatásait a mindenkori vonatkozó szakmai és jogszabályi előírásoknak megfelelően nyújtja.

 

A Felek eltérő megállapodása hiányában a termékek átvételének, valamint a szolgáltatások nyújtásának  helye (a teljesítés helye) a Megrendelő Szerződésben vagy a Megrendelőlapon feltüntetett telephelye. A teljesítés ideje az az időpont, amikor termékek közvetlenül a Megrendelőnek átadásra kerülnek, illetve amikor a szolgáltatást a Megrendelő részére a Szállító elvégezte.

 

A kárveszély a termékek átadásával száll át a Megrendelőre. A kárveszély a Megrendelőre száll akkor is, ha a termékek átvétele a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen történik meg, vagy ha a Megrendelő alapos ok nélkül, minőségi hiba megjelölése nélkül tagadta meg a termékek átvételét.

 

2.2./ A Szállító a megrendelés mennyiségétől függően részletekben is jogosult teljesíteni, amit a Megrendelő nem utasíthat vissza. Amennyiben a szállító részletekben kíván teljesíteni, úgy erről, valamint a teljesítés ütemezéséről a visszaigazolásban köteles a Megrendelőt tájékoztatni.

 

A Szállító eltérő megállapodás hiányában szerződésszerűen teljesít, amennyiben a szállított mennyiség a Szerződésben foglalt mennyiségtől legfeljebb 10%-kal tér el. 

 

2.3./ A Szállító haladéktalanul köteles közölni a Megrendelővel, ha a teljesítéssel előreláthatóan késedelembe fog esni. Ilyen esetben a Szállító a késedelemmel érintett naptári naponként *** összeget köteles kötbér jogcímén megfizetni a Megrendelőnek, kivéve, ha szerződésszegését kimenti.

 

Vis maior, így különösen a gyártóknál, kereskedőknél vagy a jelen szerződés teljesítéséhez igénybe vett fuvarozóknál előforduló sztrájk vagy leállás, valamint rendkívüli természeti körülmények esetén a Szállító jogosult meghosszabbítani a teljesítési határidőt. A Megrendelőt vis maior tényére hivatkozva nem állhat el a Szerződéstől, illetve az abban foglalt kötelezettségei teljesítése alól nem mentesülhet.

 

  A szállítás lehetetlenülése esetén a Megrendelő jogosult az ebből eredő kárának megtérítését követelni, kivéve, ha a lehetetlenülésért nem a Szállító a felelős.

 

2.4./ A Megrendelő kötelezettséget vállal a megrendelt termékek átvételére, illetve az általa igényelt szolgáltatás igénybevételére és az ellenérték (szállítási díj) megfizetésére. A Megrendelő a termékek átvételét kisebb hibákra hivatkozva nem tagadhatja meg. Kisebb hibának tekintendő valamely termék termékek olyan hibája, amely az adott termék rendes működése körében történő használatát lényeges mértékben nem befolyásolja és az adott termék funkcionalitását, működését nem érinti.

 

A termékek átvételét, illetve az igényelt szolgáltatás teljesítését a Megrendelő köteles igazolni akként, hogy a szállítási dokumentumokat, -a teljesítési igazolást is ideértve- aláírásával és pecsétjével ellátja. 

 

2.5./ Amennyiben a visszaigazolt mennyiséghez képest a ténylegesen átadásra kerülő termékek mennyisége a jelen ÁSZF 2.2./ pontjában meghatározottaktól nagyobb mértékben tér el, úgy a ténylegesen szolgáltatott mennyiségnek megfelelő vételárat köteles megfizetni a Megrendelő.

 

2.6./ Ha a Megrendelő a termék vagy az igénybe vett szolgáltatás minőségével kapcsolatosan kifogást kíván előterjeszteni, arról legkésőbb a termék átvételét, illetve a szolgáltatás igénybevételét követő *** munkanapon belül, a kifogás alátámasztására szolgáló valamennyi bizonyíték egyidejű megküldésével köteles írásban értesíteni a Szállítót. Ha a Megrendelő az itt rögzített határidőn belül nem terjeszt elő minőségi kifogást, az úgy értendő, hogy a Megrendelő a teljesítését szerződésszerűnek fogadta el. 

 

A Szállító a kifogásról való tudomásszerzéstől számított *** munkanapon belül, a kifogásolt termékek helyszíni megtekintését követően a Megrendelővel közös jegyzőkönyvben rögzíti a kifogást, valamint az azzal kapcsolatos észrevételeket. A szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogások elbírálásáról a Szállító az érintett munkavállaló, megbízott meghallgatását követően írásban értesíti a Megrendelőt.

 

A Felek a kifogás alapossága, alapos kifogás esetén annak rendezése tárgyában egyeztetni kötelesek, azzal, hogy a Megrendelő elsődlegesen a Ptk. hibás teljesítés eseteire meghatározott szavatossági igényeket érvényesíthet. A Megrendelő a konkrét szavatossági igényét már a minőségi kifogás előterjesztésekor köteles előadni. Ha a szavatossági igény teljesítése bármely okból nem lehetséges, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne, a Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

 

A Szállító kizárja felelősségét a természetes amortizációból, a Megrendelő vagy más harmadik személyek gondatlanságából, a nem rendeltetésszerű használatból vagy vis maiorból eredő károkra.

 

2.7./ Amennyiben a termékek a Felek által meghatározott időpontban és helyen történő átvétele a Megrendelőnek felróható bármely okból meghiúsul, úgy Szállító a termékeket legfeljebb *** ideig felelős őrzésbe veszi és annak költségeit jogosult a Megrendelőtől követelni, amely költségek megtérítéséig a termékek kiadását visszatarthatja. 

 

Amennyiben a Megrendelő a termékeket a teljesítés határidejeként megállapított naptári naptól számított *** ideig nem veszi át, az akként tekintendő, hogy a Megrendelő a szerződéstől elállt, amelyre figyelemmel köteles az elállással okozott kárt, illetve az ezzel összefüggésben felmerült költségeket a Szállítónak megtéríteni.

 

III. Fizetési feltételek

 

3.1./ A termékek, illetve az igényelt szolgáltatások ellenértékét (szállítási díj) a Felek szerződése, -ennek hiányában a megrendelés visszaigazolása- tartalmazza. A szállítási díj magában foglalja a szállítás és a csomagolás díját, kivéve, ha a Felek az ettől eltérően állapodtak meg. A Szállító fenntartja magának a szállítási díj módosításának jogát különösen a beszerzési feltételek, vagy az árfolyamok esetleges változása miatt. A szállítási díj változásáról a Szállító haladéktalanul értesíteni köteles a Megrendelőt.

 

A Szállító termékek tulajdonjogát a teljes szállítási díj Megrendelő általi teljes kiegyenlítéséig fenntartja. 

 

3.2./ A Szállító a termékek átadását, illetve a szolgáltatás elvégzését követően, a felek által aláírt teljesítési igazolás alapján állít ki számlát. A szállítási díjat a Szállító számlájának kézhezvételét követően az ott feltüntetett fizetési határidőn belül köteles a Megrendelő kiegyenlíteni.

 

3.3./ Amennyiben a Megrendelő a szállítási díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a késedelemmel érintett napok után *** kamatot köteles fizetni.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító megtagadhatja további rendelések befogadását, -vagy a már befogadott, de nem teljesített rendelések kiszállítását- amennyiben a Megrendelő a Szállító felé fennálló bármilyen kötelezettségével késedelembe esik.

 

  1. Felmondás

 

4.1./ A Szerződést bármely fél *** napos felmondási idővel rendes felmondással felmondhatja. A felmondás nem eshet alkalmatlan időre, így a Felek a rendes felmondás jogát nem gyakorolhatják, ha a visszaigazolás elküldésétől számított *** munkanap eltelt. Aki alkalmatlan időben gyakorolja felmondási jogát, köteles az ebből eredő károkat a másik fél részére megtéríteni. 

 

4.2./ A Szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondással kizárólag abban az esetben szüntethető meg, ha valamelyik fél a Szerződésből, illetve a jelen ÁSZF-ből származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi, és a kifogásolt magatartással az erre vonatkozó felszólítást átvételét követő *** napon belül sem hagy fel.

 

  1. Vegyes rendelkezések

 

5.1./ A Felek egymás között a minden lényeges kérdésben írásban, postai ajánlott küldemény útján kötelesek kapcsolatot tartani. Amennyiben valamelyik fél a postai küldeményt nem veszi át, az az erről szóló postai feljegyzés visszaküldés dátuma napjával kézbesítettnek minősül.   

 

A fentebbi bekezdéstől eltérően a Felek elektronikus úton is jogosultak egymással kommunikálni. A Felek kötelesek a szerződésben megjelölni az elektronikus kapcsolattartáshoz használni kívánt e-mail címüket, valamint a kapcsolattartó személyeket. Az elektronikus úton történő kapcsolattartás kizárólag akkor minősül szerződésszerűnek és az így megtett jognyilatkozatokhoz kizárólag akkor fűződik joghatás, ha a küldemény a szerződésben megjelölt e-mail címről érkezik. Az elektronikus küldeményt a feladás napján megérkezettnek fogadják el a Felek. 

 

5.2./ A Felek kijelentik, hogy a szerződéssel összefüggésben tudomásukra jutott, a másik félre, annak tevékenységére vonatkozó adat az üzleti titok körébe tartozik és, mint ilyet a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, vagy tehetik hozzáférhetővé és a szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

 

5.3./ Bármely jogvitát a Felek elsősorban egyeztetés, tárgyalás útján kötelesek rendezni.

 

5.4./ A Szállító jelen ÁSZFet, a *** honlapon közzéteszi. A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa az ÁSZF rendelkezésit. Az ÁSZF módosítása a Megrendelővel szemben a vele való írásbeli közléssel hatályosul.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezési, továbbá a Szállító és a Megrendelő között létrejövő egyedi vagy keretszerződés, valamint a szerződések alapján leadott megrendelések és visszaigazolások tartalma az irányadó.